Bangla, Belorussian, Dutch, Dzongkha, Quechua, Aymara, Bosnian, Croatian, Serbian Language Coaching/Training Centres in Kerala


Bangla, Belorussian, Dutch, Dzongkha, Quechua, Aymara, Bosnian, Croatian, Serbian Language Coaching/Training Centres in Kerala

Address, Website, Email & Contact Phone Number


Translinguaindia Institute of Foreign Languages (TIFL)
Kaloor, 
Ernakulam, Kochi
Kerala

Website: www.translinguaindia.com.

Contact : 9388154579, 9447154579,

Email: translinguaindia@yahoo.co.in.

Contact person : D.V.Arun kumar